เลือกหน้า

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร โดยการบริหารงานของ นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสาวหทัยรัตน์ ฟองชล นางทัชชญา พลเยี่ยม นางนภาพร เมฆฉิม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองควบคุมโควิด-19 พร้อมกำชับแนวทางปฏิบัติและมอบสิ่งของ ดังนี้
1 หน้ากากอนามัย จำนวน 2 ลัง
2. ถุงมือพลาสติก จำนวน  7 กล่อง
3. เครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโคโรนา2019 (โควิด-19)  สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ จุดคัดกรองโชคชัย อ.นิคมคำสร้อย  จังหวัดมุกดาหาร