เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอวาริชภูมิ
ร่วมกับ รพ.สต.บ้านหนองท่ม รพ.สต.บ้านปลาโหล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และสมาชิก อสม. ออกเยี่ยมให้กำลังใจ และตรวจสุขภาพผู้สุขภาพผู้สูงอายุ ตามโครงการ “ ปันยิ้ม สร้างสุข ”
ให้ผู้สูงอายุ ประจำปี 2563  ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 85 ปีขึ้นไป โดยได้มอบผ้าห่มกันหนาว และผ้าขนหนู ให้กับผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลปลาโหล จำนวน 24 ราย ดังนี้
1. นางหา  ถัดถานาลัย อายุ 87 ปี อยู่บ้านเลขที่ 123 หมู่ที่ 1
2. นางบิน  พรหมดีราช อายุ 89 ปี อยู่บ้านเลขที่ 21 หมู่ที่ 1
3. นายทอน  วารีย์ อายุ 89 ปี อยู่บ้านเลขที่ 24 หมู่ที่ 1
4. นายหนูพันธ์  คำภูแสน อายุ 88 ปี อยู่บ้านเลขที่ 17 หมู่ที่ 2
5. นายจัด  จันธิดา อายุ 87 ปี อยู่บ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 3
6. นายศรีพอง  ศรีสถาน อายุ 87 ปี อยู่บ้านเลขที่ 35 หมู่ที่ 3
7. นางไหม  ละศรีจันทร์ อายุ 87 ปี อยู่บ้านเลขที่ 40 หมู่ที่ 3
8. นางทองลี  โคกโพธิ์ อายุ 88 ปี อยู่บ้านเลขที่ 144 หมู่ที่ 3
9. นางชาลี  พันธุโคตร อายุ 89 ปี อยู่บ้านเลขที่ 54 หมู่ที่ 3
10. นางอนงค์  ไขแสง อายุ 87 ปี อยู่บ้านเลขที่ 130 หมู่ที่ 4
11. นางแพงตา  ปุริสุม อายุ 88 ปี อยู่บ้านเลขที่ 51 หมู่ที่ 4
12. นายลวย  ศรีโคตร อายุ 87 ปี อยู่บ้านเลขที่ 13 หมู่ที่ 5
13. นางกาไลย  แก้วเคน อายุ 88 ปี อยู่บ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ 8
14. นางออน  ไชยเชษฐ อายุ 89 ปี อยู่บ้านเลขที่ 35 หมู่ที่ 8
15. นางทองวาส  ชาวหะศรี อายุ 87 ปี อยู่บ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ 10
16. นายเทพ  ชาวหะศรี อายุ 87 ปี อยู่บ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ 10
17. นายเวียงชัย  ดาวเศรษฐ อายุ 87 ปี อยู่บ้านเลขที่ 151 หมู่ที่ 10
18. นางแย้ม  นาคะอินทร์ อายุ 89 ปี อยู่บ้านเลขที่ 101 หมู่ที่ 11
19. นางอำพร  ใครอามาตย์ อายุ 87 ปี อยู่บ้านเลขที่ 22 หมู่ที่ 12
20. นางบัวทอง  หล้าอามาตย์ อายุ 87 ปี อยู่บ้านเลขที่ 52 หมู่ที่ 12
21. นายสุระ  อ่อนคำหล้า อายุ 87 ปี อยู่บ้านเลขที่ 70 หมู่ที่ 12
22. พระสงวาลย์  บุตรสะอาด อายุ 87 ปี อยู่บ้านเลขที่ 230 หมู่ที่ 12
23. นางสมร  ไชยพะยวน อายุ 89 ปี อยู่บ้านเลขที่ 49 หมู่ที่ 12
24. นางพา  หอมไส อายุ 88 ปี อยู่บ้านเลขที่ 2 หมู่ที่ 13