เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 8 มกราคม 2564 างนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลยและหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย / สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาด้วง / ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย ลงพื้นที่เยี่ยมและให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในสังคม ผู้สูงอายุ ภายใต้กิจกรรม “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา” โดยออกเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย / ผู้สูงอายุยากไร้ ในพื้นที่ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย จำนวน 6 ราย ดังนี้
1. นางยอย พรมราช อายุ 81 ปี ที่อยู่ 54 บ.ห้วยตาด ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย
2. นายบุญเจียง บัวบานบุตร อายุ 88 ปี ที่อยู่ 139 บ.ห้วยตาด ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย
3. นางหาร วรรณชัย อายุ 65 ปี ที่อยู่ 91 บ.ห้วยตาด ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย
4. นางสายทอง สีทาสังข์ อายุ 50 ปี ที่อยู่ 190 บ.ใหม่สันติธรรม ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย
5. นางขัน จุลเพ็ชร อายุ 95 ปี ที่อยู่ 9809 บ.ใหม่สันติธรรม ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย
6. นางจันทร์เพ็ง รัมยศ อายุ 71 ปี ที่อยู่ 172 บ.โคกหินใต้ ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดเลย ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค และยารักษาโรค เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น และเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วย / ผู้สูงอายุ ทั้ง 6 รายดังกล่าว

Tags: เลย