เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ที่โรงแรมเลอเอราวัณพังงา อำเภอเมืองพังงา สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา จัดโครงการ “พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย” หลักสูตรการบริจาคโลหิต ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิด เพื่อให้อาสาสมัครได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการคัดกรองผู้บริจาคโลหิตสามารถชี้แจงถึงเหตุผล สามารถตอบคำถามผู้บริจาคโลหิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้อาสาสมัครเป็นแกนนำในระดับชุมชน ช่วยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์จัดหาผู้บริจาคโลหิตให้เพียงพอต่อการใช้โลหิต รวมถึงสร้างเครือข่ายอาสาสมัครที่ยั่งยืน และเข้มแข็งในระดับอำเภอและจังหวัด สามารถเป็นแกนนำในการรณรงค์เชิญชวนบริจาคโลหิตได้ และเพื่อเพิ่มจำนวนผู้บริจาคโลหิตให้มีปริมาณมากขึ้น

– นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา กล่าวว่า สภากาชาดไทยมีนโยบายที่จะให้อาสาสมัครมีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นการขับเคลื่อนพันธกิจด้านบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัยด้านการบรรเทาทุกข์ ด้านการบริการโลหิต และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสภากาชาดไทยให้บรรลุผล เพื่อมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสากล และเป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสให้มีความเป็นอยู่และคุณภาพที่ดีขึ้น ซึ่งจังหวัดพังงามีจิตอาสาที่ลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทย จำนวน 5,195 คน เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา จึงได้จัดโครงการ “พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย” หลักสูตรการบริจาคโลหิต มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย จิตอาสาอาสาสมัครสภากาชาดไทยระดับตำบล คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา จำนวน 100 คน โดยผู้ที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้จะสามารถสนับสนุนงานด้านการประชาสัมพันธ์จัดหาโลหิตทั้งภาครัฐและเอกชน ปฏิบัติหน้าที่ด้านการรณรงค์ชักชวนและให้ความรู้ด้านการบริจาคโลหิต ตลอดจนสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการรณรงค์และส่งเสริมการบริจาคโลหิตต่อไป