เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ผู้นำท้องถิ่น เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ
ผู้ยากไร้ และแม่ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พื้นที่อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง จำนวน 5 คน ดังนี้
1. นางคิ่ม ไกรเทพ อยู่บ้านเลขทีื 46/7 หมู่ที่ 3 ต.นาตาล่วง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
2. นางสิริกุล ชุมสุวรรณ อยู่บ้านเลขที่ 51/63 หมู่ที่ 5 ต.นาตาล่วง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
3. นางวรรณดี บุญคง อยู่บ้านเลขที่ 61/4 หมู่ที่ 4 ต.นาตาล่วง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
4. น.ส.อินทร์ธิรา หล้าเก็ม อยู่บ้านเลขที่ 65 หมู่ที่ 4 ต.นาตาล่วง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
5. นางอรพรรณ ณ นคร อยู่บ้านเลขที่ 31/9 หมู่ที่ 1 ต.นาตาล่วง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบชุดธารน้ำใจ คนละ 1 ชุด นมผงสำหรับเด็ก ผ้าอ้อมสำเร็จรูป และเงินช่วยเหลือ