เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ  และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวนัยนา ศักดา ปลัดอำเภอ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอคีรีรัฐนิคม ดร.สัมพันธ์ กลิ่นนาค สาธารณสุขอำเภอคีรีรัฐนิคม ผอ.รพ.สต.  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  อสม.  กำนัน  และผู้ใหญ่บ้าน
ร่วมลงพื้นที่อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อมอบชุดธารน้ำใจ ที่ได้รับจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จำนวน 4 ชุด
ให้กับบุคคลดังต่อไปนี้

1. นางจันทร์เพ็ญ แป้นแย้ม
2. นายศุภวัฒน์ บัวหนุน
3. ด.ญ.ณัฐณิชา วิชิต
4. นายอำพล หีตยิ้ม
ซึ่งบุคคลดังกล่าว เป็นผู้ที่เดือดร้อนและได้รับผลกระทบ จากการกักกันตัวเองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยได้แจ้งความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือ
ผ่านแอพพลิเคชั่น “พ้นภัย” ร่วมสู้ โควิด-19