แนวทางการปฏิบัติงาน
ว/ด/ป เรื่อง
10/07/2019 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้พระปรมาภิไธย/พระนามาภิไธย คำอ่าน และสรรพนาม คำขึ้นต้น คำลงท้าย ในคำกราบบังคมทูล/กราบทูล และระเบียบส่วนราชการในพระองค์
17/04/2019 คู่มือการใช้เครื่องหมายสภากาชาดไทย
14/02/2019 คู่มือการทำงานตามพันธสัญญา (MOU) ของกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด (กุมภาพันธ์ 2562)
29/01/2019 คำภาษาอังกฤษใช้กับเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ
19/11/2018 ตัวอย่างการแบ่งงานในกิ่งกาชาดอำเภอบางคล้า
29/06/2018 แนวปฏิบัติในการประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์
04/05/2018 แนวทางการปฏิบัติงานเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ (พฤษภาคม 2561)
04/05/2018 คู่มือพันธสัญญา (MOU) ของคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด (พฤษภาคม 2561)
25/04/2018 โครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด (วาระ 2561-2562)
06/10/2017 การเสนอชื่อแต่งตั้งนายกเหล่ากาชาด รองนายก เหรัญญิก และเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด
07/08/2017 การบูรณาการความร่วมมือสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯกับเหล่ากาชาดจังหวัด กับงานภัยพิบัติและการขอรับการสนับสนุน
20/06/2017 เอกสารประกอบการขอนุมัติงบประมาณปี 2561
15/05/2017 ขั้นตอนการพิมพ์รายงานสมาชิกสภากาชาดไทย
14/03/2017 คู่มือคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด (มีนาคม 2560)
25/01/2017 การรับสมัครงาน และจัดส่งเอกสารการปฏิบัติงานของผู้พิการ
14/11/2016 หนังสือ "แนวทางการปฏิบัติงานเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ (พฤศจิกายน 2560)
08/06/2016 หนังสือ "แนวทางปฏิบัติงานของกิ่งกาชาดอำเภอ" (พิมพ์ครั้งที่ 2)
08/04/2016 แจ้งการตอบข้อซักถามในโครงการ พัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเหล่ากาชาดจังหวัด
08/01/2016 แนวทางปฏิบัติการรับรู้มูลค่าสินทรัพย์ เพื่อบันทึกในระบบ FMIS
26/09/2013 การบันทึกบัญชีโครงการยิ้มสวย เสียงใส/เงินทุนการศึกษา แก่นักเรียนที่ประสบภัยพิบัติสึนามิ