จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษพร้อมคณะ ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้
- เวลา 09.00 น. มอบถุงยังชีพให้กับราษฎรผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ จำนวน 600 ราย ณ หอประชุมอำเภอขุขันธ์ โดยบูรณาการ
ร่วมกับนายสะอาด วงศ์รักษ์ นายอำเภอขุขันธ์ กิ่งกาชาดอำเภอขุขันธ์ และ สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยจังหวัดฯ ฝ่ายปกครองและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
- เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนในเขตอำเภอเมืองศรีสะเกษ โดยบูรณาการร่วมกับ
นายสมเกียรติ ศรีขาว อ นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ รายละเอียด ดังนี้. -เวลา 13.30 น. เยี่ยมเยียนให้กำลังใจมอบเงินและ สิ่งของให้กับราษฎร
ผู้ประสบอัคคีภัย ราย นางวิมลพันธ์ จำนงค์ บ้านเลขที่ 16/6 หมู่ที่ 6 ต.หนองครก อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
- เวลา 14.00 น. เยี่ยมเยียนมอบเงินและสิ่งของ ให้กับราษฎรผู้ประสบวาตภัยที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย รายนางสุนี ปราบภัย บ้านเลขที่ 113
หมู่ที่ 10 ต.จาน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ -เวลา 14.30 น. เยี่ยนเยียนให้กำลังใจ มอบเงินและสิ่งของให้กับผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย ได้แก่
1.)นายคำมวน ศิริโสม บ้านเลขที่ 486/58 หมู่ที่ 9 ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
2.)นายวิลัย รัตนโคตร บ้านเลขที่ 45/3 ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้อนุมัติสนับสนุนงบประมาณในการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้กับ นายคำมวน ศิริโสม ผู้ป่วยติดเตียงและได้ประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณามอบความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ ต่อไป

จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ