จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยกรรมการ
ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ ตามโครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
ผู้พิการ และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน ราย นายสมชาย เสาเวียง บ้านเลขที่ 36 หมู่ 8 ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษสนับสนุนงบประมาณจำนวน 100,000 บาทในการก่อสร้างบ้านหลังนี้ และมอบถุงยังชีพ ที่นอน ผ้าห่ม
จำนวน 1 ชุด ทั้งนี้ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน
จังหวัด ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนายอำเภอยางชุมน้อย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผญบ. และประชาชนจิตอาสาร่วม
มอบบ้านโดยพร้อมเพรียง โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านดังกล่าว

จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ