จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมคณะ ออกพื้นที่
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบความช่วยเหลือราษฎร ผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน ในเขตพื้นที่ อำเภอราษีไศล อำเภอยางชุมน้อย และอำเภอ
กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ มีรายละเอียด ดังนี้
1. นายสังเวียน ทุมไมล์ อายุ 61 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 2 หมู่ 11 ตำบลสร้างปี่ อำเภอราษีไศล ผู้พิการประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน ไม่สามารถ
ประกอบอาชีพได้ ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจำนวน 5,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ และผ้าห่ม จำนวน 1 ชุด โดยการ
บูรณาการให้ความช่วยเหลือร่วมกับนายอำเภอราษีไศล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน
2. ครอบครัวเด็กชายพัสกร ธูปเกต อายุ 7 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 104 หมู๋ 4 ตำบลคอนกาม อำเภอยางชุมน้อย ผู้ยากไร้ประสบเหตุจมน้ำเสียชีวิต
ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบเงินช่วยเหลือในเบื้องต้นให้แก่มารดา จำนวน 3,000 บาท พร้องถุงยังชีพ และผ้าห่ม จำนวน 1 ชุด โดยการ
บูรณาการให้ความช่วยเหลือร่วมกับนายสุพร ธีรโรจน์ชาลี นายอำเภอยางชุมน้อย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน
3. เด็กหญิงศิริวรรณ เสาเวียง อายุ 11 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 36 หมู่ 8 ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย นักเรียนทุนของมูลนิธิร่วมจิตร์น้อมเกล้า ศึกษา
อยู่โรงเรียนบ้านผักขะ เรียนดี แต่มีฐานะยากจน ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ได้บูรณาการร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ. โดยการมอบทุน
การศึกษา จำนวน 2,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ และผ้าห่ม จำนวน 1 ชุด
4. นางสาววชิราภรณ์ กิ่งคำ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 7 หมู่ 7 ตำบลจาน อำเภอกันทรารมย์ ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ
ได้มอบเงิยช่วยเหลือเบื้องต้น จำนวน 3,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ และผ้าห่ม จำนวน 1 ชุด โดยการบูรณาการร่วมกับนายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ นายอำเภอ
กันทรารมย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ องค์กรปกครองาส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ