ปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. นางอนุรี วิศิษฏ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย
รองนายกเหล่ากาชาด, เหรัญญิก, ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาด และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีเปิดโครงการ
ประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิก เลขานุการ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องเรนโบว์ ฮอลล์
ชั้น ๑๗ โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพมหานคร เพื่อรับทราบการชี้แจงเรื่องนโยบายการดำเนินงานเเละทิศทางการทำงาน ของเหล่ากาชาด

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดปัตตานี, ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, เหรัญญิก และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ร่วมโครงการประชุม
นายกเหล่ากาชาดจังหวัด, รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด, เหรัญญิก และเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ณ ห้องเรนโบว์ ฮอลล์ ชั้น ๑๗ โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพมหานคร โดยมีเนื้อหาการบรรยายเกี่ยวกับ การรับทราบบทบาทของเหล่ากาชาดจังหวัด

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมาย
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ ชั้น ๑ ตึกผู้ป่วยนอกใหม่ โรงพยาบาลปัตตานี
อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมี ข้าราชการ, นักเรียน, นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต ทั้งนี้สามารถรับบริจาคโลหิต
ได้ ๑๑๘ ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต ๑๑๘ ยูนิต. แบ่งเป็น
- กรุ๊ป A จำนวน ๔๙ ราย
- กรุ๊ป B จำนวน ๓๘ ราย
- กรุ๊ป O จำนวน ๓๐ ราย และ

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมือวันที่ ๑๒ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ ชั้น ๑ ตึกผู้ป่วยนอกใหม่ โรงพยาบาลปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี
จังหวัดปัตตานี วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมาย
ให้ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ ชั้น ๑ ตึกผู้ป่วยนอกใหม่
โรงพยาบาลปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมี นักเรียน, นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต ทั้งนี้สามารถรับบริจาค

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมี อาจารย์, บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต เป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้สามารถรับบริจาคโลหิตได้ ๑๒๔ ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต ๑๒๔ ยูนิต แบ่งเป็น
- กรุ๊ป A จำนวน ๒๘ ราย
- กรุ๊ป B จำนวน ๓๙ ราย
- กรุ๊ป O จำนวน ๔๗ ราย และ

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, นายอดุลย์ หมีดเส็น นายอำเภอเมืองปัตตานี, ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดปัตตานี, ปลัดอำเภอ, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่, เจ้าหน้าที่หน่วยกำลัง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เดินทางไปเยี่ยม นางสารีปะ เจหลง
ณ บ้านเลขที่ ๖๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี เป็นครอบครัวราษฎรที่ตกเกณฑ์ จปฐ. อาศัยอยู่รวมกัน ๑๓ คน

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดนิคมควนเปล หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตานี โดยมี พล.ต.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ ๔/รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ สน.(๓) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย
นางสุกัญญา พัฒนพงศ์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี และคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี,

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมาย
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองจิก
จังหวัดปัตตานี โดยมี ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ร่วมบริจาคโลหิต ทั้งนี้สามารถรับบริจาคโลหิตได้ ๙๐ ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต
๙๐ ยูนิต. แบ่งเป็น
- กรุ๊ป A จำนวน ๒๙ ราย
- กรุ๊ป B จำนวน ๒๕ ราย
- กรุ๊ป O จำนวน ๓๓ ราย และ
- กรุ๊ป AB จำนวน ๓ ราย

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เยี่ยมให้กำลังใจ นางสาวรอฏวา สาและ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ๔ โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา
ซึ่งเป็นนักเรียนผู้ประสบอุบัติเหตุและมีฐานะยากจน และพักรักษาอาการ ณ อาคารศัลยรัศมิ์ แผนกศัลยกรรมหญิง โรงพยาบาลปัตตานี
อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ในการนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ได้มอบถุงธารน้ำใจ จำนวน ๑ ถุง
และเงินสดจำนวน ๑,๐๐๐ บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร วัดตุยง พระอารามหลวง ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก
จังหวัดปัตตานี โดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, นายอำเภอหนองจิก,

จังหวัดปัตตานี
Syndicate content