สมาชิกสภากาชาดไทย

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

สิทธิพิเศษที่จะได้รับการเป็นสมาชิกสภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย ได้กำหนดสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ที่มีความประสงค์สมัครสมาชิกสภากาชาดไทย ไว้ดังนี้

สมาชิกกิตติมศักดิ์

1. ได้รับลดหย่อนค่าห้อง 20 % และค่าบริการ 20 % ของ อัตราที่กำหนด เมื่อเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ของสภากาชาดไทย และได้รับลดหย่อน ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

2. ประดับเข็มได้ทั่วไป และประดับเข็มเข้าชมงานกาชาดได้ โดยไม่ต้องเสียค่าบัตรผ่านประตู

3. กรณีที่ท่านเป็นสมาชิกสภากาชาดไทย ไม่ว่าประเภทใด ทั้งสามีและภรรยา บุตรธิดาของท่าน ที่มีอายุที่ต่ำกว่า 12 ปี จะได้รับสิทธิตามข้อ 1 ด้วยเช่นกัน

สมาชิกสามัญ

1. ได้รับลดหย่อนค่าห้อง 10 % ของ อัตราที่กำหนด เมื่อเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ของสภากาชาดไทย และได้รับลดหย่อน ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

2. ประดับเข็มได้ทั่วไป และประดับเข็มเข้าชมงานกาชาดได้ โดยไม่ต้องเสียค่าบัตรผ่านประตู

3. กรณีที่ท่านเป็นสมาชิกสภากาชาดไทย ไม่ว่าประเภทใด ทั้งสามีและภรรยา บุตรธิดาของท่าน ที่มีอายุที่ต่ำกว่า 12 ปี จะได้รับสิทธิตามข้อ 1 ด้วยเช่นกัน

 

เงื่อนไขการสมัคร

ประเภทสมาชิก ค่าใช้จ่าย

สมาชิกกิตติมศักดิ์


บริจาคครั้งเดียวไม่ต่ำกว่า 40,000 บาท

สมาชิกสามัญ


บริจาคเงินบำรุง 3,000 บาท

หมายเหตุ การสมัครสมาชิกต้องให้ผู้สมัครสมาชิกแนบ " สำเนาบัตรประชาชน " มากับใบสมัครสมาชิกด้วยเพื่อสิทธิพิเศษที่จะได้รับ

1. เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของสภากาชาดไทย คือโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชาจะได้ลดอัตราค่าห้อง ค่าผ่าตัด ร้อยละ 50 ของอัตราที่กำหนด

2. เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจะได้ลดอัตรา ค่าห้องร้อยละ 50 ของอัตราที่กำหนด (ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข) หลักฐานที่สมาชิกสภากาชาดไทยจะต้องนำไปแสดงในการขอรับการรักษาพยาบาลต่อเจ้า หน้าที่ของโรงพยาบาลที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้แก่ ประกาศนียบัตรของสมาชิกประเภทนั้นๆ และถ้าเป็นสมาชิกสามัญประจำปีต้องมีใบเสร็จรับเงินไปแสดงด้วย

3. ถ้าบิดาและมารดาเป็นสมาชิก เอกสิทธิของสมาชิกรวมถึงบุตรที่มีอายุต่ำกว่า12 ปี ด้วย

4. การลดหย่อนค่าธรรมเนียมตามข้อ 2 จะมีผลต่อเมื่อสมาชิกมิได้ค้างชำระหนี้แก่สภากาชาดไทยในขณะที่ขอรับประโยชน์ ดังกล่าว และต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนตามกำหนด ดังนี้

(1) สมาชิกพิเศษ จะได้รับสิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลตั้งแต่วันที่เป็นสมาชิก

(2) สมาชิกกิตติมศักดิ์ จะได้รับสิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาล เมื่อมีชื่ออยู่ในทะเบียนสมาชิกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน

(3) สมาชิกวิสามัญ จะได้รับสิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลต่อเมื่อมีชื่ออยู่ในทะเบียนสมาชิกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน

(4) สมาชิกสามัญตลอดชีพ จะได้รับสิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลต่อเมื่อ
มีชื่ออยู่ในทะเบียนสมาชิกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 9 เดือน

(5) สมาชิกสามัญ จะได้รับสิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาล ต่อเมื่อมีชื่ออยู่ในทะเบียนสมาชิก เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

5. บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภากาชาด แต่ได้ประโยชน์บางอย่าง ได้แก่

(1) ผู้บริจาคโลหิตให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย หรือสาขาบริการโลหิตตั้งแต่ 7 ครั้งขึ้นไป รวมจำนวนโลหิตแล้วไม่น้อยกว่า 140 ซีซี มีสิทธิเทียบเท่าสมาชิกสามัญตลอดชีพ

(2) บุคคลผู้บริจาคโลหิตให้ศูนย์บริการโลหิต หรือสาขาบริการโลหิตตั้งแต่ 24 ครั้งขึ้นไป สถานบริการสาธารณสุขรักษาพยาบาลให้โดยไม่คิดมูลค่า แต่ถ้าอยู่ห้องพิเศษให้เรียกเก็บค่าห้องเพียงร้อยละ 50 ของอัตราที่กำหนดและให้มีสิทธิเฉพาะตัว (ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2525 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2527) และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532)

(3) สมาชิกอาสากาชาดที่ได้รับการอบรมหลักสูตรอาสากาชาดปฏิบัติภารกิจ
ของ อาสากาชาดอย่างสม่ำเสมอจนครบ 1 ปี ตามระเบียบปฏิบัติของอาสากาชาดเมื่อเจ็บป่วยและเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ของสภากาชาดไทย อาทิ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ หรือโรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชาจะได้รับสิทธิลดค่าห้อง ค่าผ่าตัด ร้อยละ 50 ของอัตราที่กำหนด

AttachmentSize
Brochure_ผู้มีอุปการคุณ สภากาชาดไทย 2560.pdf12.86 MB
Law_ระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย สิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลของผู้มีอุปการคุณ พศ 2560.pdf3.75 MB
Law_ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล พศ 2558 ฉบับที่ 6.pdf39.28 KB
Law_ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล พศ 2553 ฉบับที่ 5.pdf213.56 KB
Law_ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล พศ 2550 ฉบับที่ 4.pdf876.71 KB
Law_ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล พศ 2543.pdf182.75 KB
Law_ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล พศ 2537.pdf216.96 KB