วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและพัฒนาเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ
เพื่อให้เป็นที่พึ่งของประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ประสบภัย โดยปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นที่ศรัทธาของประชาชน

 

พันธกิจ

1. เป็นศูนย์กลางการประสานงานระหว่างสภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอและองค์กรภายนอก

2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ และการบริหารงานของเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอให้สามารถ
สนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทย