ประวัติ

ประวัติการก่อตั้งสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 306 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555 ให้ยกฐานะ

สำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด ในสังกัดสำนักงานบริหาร ขึ้นเป็น สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด

เป็นสำนักงานลำดับที่ 14 ของสภากาชาดไทย โดยแบ่งส่วนงานเป็น 1 ฝ่าย 2 กลุ่มงาน คือ

1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2) กลุ่มงานบริหารและประสานกิจการเหล่ากาชาด

3) กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ


หน้าที่ความรับผิดชอบ

“สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด มีหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานการดำเนินกิจการ

เหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของงานเหล่ากาชาดจังหวัด

กิ่งกาชาดอำเภอในภูมิภาคให้สามารถสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทย”


ยุทธศาสตร์

สภากาชาดไทย มียุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาและขยายบริการโลหิต ผลิตภัณฑ์จากพลาสมา และเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก

โดยสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ได้ปฏิบัติภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์สภากาชาดไทย

ในยุทธศาสตร์ ที่ 5 และเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ ปฏิบัติตาม ยุทธศาสตร์ ที่ 2 – 6