ติดต่อสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

ที่ตั้ง
1871 อาคารเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระญาณสังวร ชั้น 8 ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์
02-2564043-4
โทรสาร
02-2521688
อีเมล์
[email protected]

 

การเดินทาง

สายรถเมล์ที่ผ่าน ถ.พระรามที่ 4: สาย 4, 25 (ปากน้ำ-สามแยก), 46, 47, 50, 67, 109, ปอ.507, ปอ.177
สายรถเมล์ที่ผ่าน ถ.อังรีดูนังต์ : สาย 16, 21, 162, ปอ.141, ปอ.21

BTS : รถไฟฟ้าสถานีศาลาแดง MRT : รถไฟฟ้าใต้ดินสถานีสามย่าน

 

เว็บไซต์ :http://chapternews.redcross.or.th


Website หน่วยงานในสภากาชาดไทย

สำนักงานบริหาร
เบอร์โทรศัพท์ 0-2256-4088
เบอร์แฟกซ์ 0-2252-7795
สถานที่ติดต่อ 1871 อาคารเทิดพระเกียรติฯ ชั้น 4 ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://www.redcross.or.th/aboutus/bureau/administration
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ 0-2251-7858-9 ต่อ 2115
เบอร์แฟกซ์ 0-2251-7858
สถานที่ติดต่อ 1871 อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
สำนักวิเทศสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ 0-2256-4038,0-2256-4048
เบอร์แฟกซ์ 0-2255-3064
อีเมล์ [email protected]
สถานที่ติดต่อ 1871 อาคารเทิดพระเกียรติฯ ชั้น 4 ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร
เบอร์โทรศัพท์ 0-2256-4032-6
เบอร์แฟกซ์ 0-2255-3727
สถานที่ติดต่อ 1873 ตึกบริพัตร ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ 0-2250-1849, 0-2252-4329 ต่อ 119
เบอร์แฟกซ์ 0-2250-1848
สถานที่ติดต่อ พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://livingmuseum.redcross.or.th
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย
เบอร์โทรศัพท์ 0-2256-4041-2, 022534803
เบอร์แฟกซ์ 022534802
สถานที่ติดต่อ 1871 อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://www.redcross.or.th/aboutus/bureau/firstaid
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์โทรศัพท์ 0-2256-4015, 0-2255-3065
เบอร์แฟกซ์ 0-2256-4015, 0-2255-3065 ต่อ 205
อีเมล์ [email protected]
สถานที่ติดต่อ 1871 อาคารเทิดพระเกียรติฯ ชั้น 10 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์หน่วยงาน :

http://www.redcross.or.th/aboutus/bureau/it

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
เบอร์โทรศัพท์ 0-2256-4107-9
เบอร์แฟกซ์ 0-2254-7577
สถานที่ติดต่อ 104 ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://www.trcarc.org
ศูนย์ดวงตา
เบอร์โทรศัพท์ 0-2256-4039-40
เบอร์แฟกซ์ 0-2252-4902
อีเมล์ [email protected]
สถานที่ติดต่อ 1871 อาคารเทิดพระเกียรติฯ ชั้น 7 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://www.eyebankthai.com
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
เบอร์โทรศัพท์ 0-2256-4045-6, 1666
เบอร์แฟกซ์ 0-2255-7968
อีเมล์ [email protected]
สถานที่ติดต่อ 1871 อาคารเทิดพระเกียรติฯ ชั้น 5 ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://www.organdonate.in.th
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เบอร์โทรศัพท์ 0-2389-0853-4
เบอร์แฟกซ์ 0-2395-4068
สถานที่ติดต่อ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://www.redcross.or.th/aboutus/bureau/rehabitition
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ 0-2254-2200,0-2256-4209,0-2254-4736
เบอร์แฟกซ์ 0-2256-4399
อีเมล์ [email protected]
สถานที่ติดต่อ 1873 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://www.redcross.or.th/aboutus/bureau/childrenhome
สำนักงานโภชนาการวังสวนจิตรลดา
เบอร์โทรศัพท์ 0-2282-7890
เบอร์แฟกซ์ 0-2282-7890
สถานที่ติดต่อ สวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://www.redcross.or.th/aboutus/bureau/nutrition
สำนักงานตรวจสอบสภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ 0-2256-4690
เบอร์แฟกซ์ 0-2251-1580
สถานที่ติดต่อ 1873 ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
สำนักงานกลาง
เบอร์โทรศัพท์ 0-2256-4018-24
เบอร์แฟกซ์ 0-2252-7789
สถานที่ติดต่อ 1873 ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://www.redcross.or.th/aboutus/bureau/central
ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย จ.ตราด
เบอร์โทรศัพท์ 0-3950-1015, 0-3952-1838, 08-7600-0686,08-1926-2803, 08-9769-2475 (ผจก)
เบอร์แฟกซ์ 0-3952-1621
อีเมล์ [email protected]
สถานที่ติดต่อ ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน ปณ.13 อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://www.redcross.or.th/khaolan
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เบอร์โทรศัพท์ 0-2256-4000
เบอร์แฟกซ์ 0-2256-4368
สถานที่ติดต่อ 1873 ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://www.chulalongkornhospital.go.th
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
เบอร์โทรศัพท์ 0-2251-7853-6
เบอร์แฟกซ์ 0-2252-7976
สถานที่ติดต่อ 1871  ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://www.rtrc.in.th
สถานเสาวภา
เบอร์โทรศัพท์ 0-2252-0161-4
เบอร์แฟกซ์ 0-2254-0212
อีเมล์ [email protected]
สถานที่ติดต่อ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://www.saovabha.com
สำนักงานยุวกาชาด
เบอร์โทรศัพท์ 0-2252-5002-3
เบอร์แฟกซ์ 0-2252-5004
สถานที่ติดต่อ 1871 อาคารเฉลิมบูรณนนท์ ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://thaircy.redcross.or.th
สำนักงานอาสากาชาด
เบอร์โทรศัพท์ 0-2251-0385, 0-2251-0582, 0-2252-6913
เบอร์แฟกซ์ 0-2252-8711
อีเมล์ [email protected]
สถานที่ติดต่อ 1873 ถ.ราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://vb.redcross.or.th
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
เบอร์โทรศัพท์ 0-2256-4300
เบอร์แฟกซ์ 0-2255-5558
อีเมล์ [email protected]
สถานที่ติดต่อ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://www.blooddonationthai.com
วันเวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.
อังคาร - พุธ - พฤหัสบดี 7.30 - 19.30 น.
เสาร์ - อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ 8.30 - 15.30 น.
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
เบอร์โทรศัพท์ 0-3832-0200-49
เบอร์ แฟกซ์ 0-3831-1008
อีเมล์ [email protected]
สถานที่ ติดต่อ 290 ถนนเจิมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://www.somdej.or.th
สำนักงานจัดหารายได้
เบอร์โทรศัพท์ 0-2256-4289
เบอร์แฟกซ์ 0-2250-0312
อีเมล์ [email protected]
สถานที่ติดต่อ 1873 ตึกอำนวยนรธรรม ชั้น 2 ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://www.redcrossfundraising.org
สำนักงานการคลัง
เบอร์โทรศัพท์ 0-2256-4000 ต่อ 2171-2208
เบอร์แฟกซ์ 0-2250-0120
สถานที่ติดต่อ 1873อาคารจอดรถ 3 ชั้น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://www.redcross.or.th/aboutus/bureau/finance
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
เบอร์ โทรศัพท์ 0-2256-4092-9
เบอร์แฟกซ์ 0-2256-4090
สถานที่ ติดต่อ 1873 ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://www.trcn.ac.th
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรศัพท์ 0-2256-4053
เบอร์แฟกซ์ 0-2252-7992
อีเมล์ [email protected]
สถานที่ติดต่อ 1873 อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://www.hrtrc.com
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน
โทรศัพท์ 0-2256-4078-80
โทรสาร 0-2252-1534
สถานที่ติดต่อ 1873 ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://property.redcross.or.th
สำนักงานบริหารระบบกายภาพ
เบอร์โทรศัพท์ 0-2251-7853-6 ต่อ 2111,2112
เบอร์แฟกซ์ 0-2251-7853-6 ต่อ 2111,2112
สถานที่ติดต่อ 1871 อาคารเทิดพระเกียรติฯ ชั้น 11 ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://oim.redcross.or.th