ขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ