การส่งภาพกิจกรรมลงเว็บไซต์และวารสาร

เหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอสามารถจัดส่งข้อมูลกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่กับสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ได้ 2 ทาง ดังนี้

 

ทางที่ 1

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงข่าวประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ chapternew.redcross.or.th และในวารสาร

วิธีดำเนินการ : เหล่ากาชาดจังหวัดจัดส่งข้อมูล จำนวน 1 - 2 รูป ต่อครั้งเฉพาะกิจกรรมที่เด่นชัด มาทางอีเมล์  [email protected] เท่านั้น !! หากส่งที่อีเมล์อื่นจะไม่ได้รับการลงข่าวประชาสัมพันธ์ใดๆ ทั้งสิ้น


ทางที่ 2

กิ่งกาชาดอำเภอหากไม่สามารถจัดส่งอีเมล์ได้

วิธีดำเนินการ : จัดทำหนังสือพร้อมแนบรูปภาพ จำนวน 1 - 2 รูป ต่อครั้งเฉพาะกิจกรรมที่เด่นชัด ลงในแผ่น CD โดยให้ใส่ข้อมูลเป็นไฟล์รูปภาพเท่านั้น ที่จะให้ลงข่าวประชาสัมพันธ์

หมายเหตุ : ห้ามนำรูปภาพใส่ลงโปรแกรม Word แล้วบันทึกลงแผ่น CD มา


รายละเอียดที่ใช้ในการลงข่าวประชาสัมพันธ์ ที่เหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอจะต้องกรอกข้อมูลลงในอีเมล์ต้องมีเนื้อหา ดังนี้

1. วัน เดือน ปี

2. ใคร

3. ทำอะไร

4. ที่ไหน

ตัวอย่างเช่น   เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 นางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายสมพร สถิตย์ภูมิ นายอำเภอรัษฎา พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ออกเยี่ยมเด็กพิการที่มีความผิดปกติทางร่างกาย หัวใจรั่ว แขนขาอ่อนแรงไม่สามารถเดินได้ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และมีความต้องการรถเข็นสำหรับผู้พิการ ประกอบกับครอบครัวมีฐานะยากจน มอบรถเข็นและถุงยังชีพสภากาชาดไทย ที่บ้านเลขที่ ๑๕๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง คือเด็กหญิงธันยชนก วานิจ


รูปที่จะไม่ได้ลงข่าว

1. รูปไม่ชัด ตัวอย่างเช่น ภาพมีลักษณะมืด เบลอ เป็นต้น

2. แต่งเครื่องแบบไม่ถูกต้อง เช่น ใส่ชุดดอกแก้ว ใส่สูทกาชาดทับเสื้อดอกแก้ว เป็นต้น

3. การลงข่าวในวารสารจะคัดเลือกรูปที่เหมาะสมและเวียนประชาสัมพันธ์ให้เป็นรอบๆ เนื่องจากมีพื้นที่น้อย

4. เนื่องจากได้จัดส่งอีเมล์มาหลายช่องทาง จึงเป็นเหตุให้ข่าวกิจกรรมอาจตกหล่นได้

5. จัดส่งมาเฉพาะรูปภาพไม่มีรายละเอียดอธิบายภาพกิจกรรมที่ส่งมา