เลือกหน้า

วันที่ 22 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางอัญชลี กัลมาพิจิตร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับผู้ช่วยเหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปฯ และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมใน “โครงการประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด 76 จังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2/2565) ด้วยระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม (Microsoft team) เพื่อรับทราบนโยบาย ทิศทางการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด และงานโครงการสำคัญต่างๆของสภากาชาดไทย ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายกฤษฎา บุญราช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้