เลือกหน้า
กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด

กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด

วันที่ 26 มิถุนายน 2565 นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอแม่สอด นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด มอบหมายให้ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด  ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนและให้การช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค น้ำดื่ม...
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ร่วมพิจารณาการคัดเลือกบ้านกาชาด ณ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ในโครงการ ก่อสร้าง “บ้านกาชาด” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์...
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมส่งมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย...
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นางสาวจิราพร กิจธัญญปรีดา คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน ที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา จังหวัดอุทัยธานี ปีการศึกษา 2565 พร้อมมอบเครื่องอุปโภค...
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ร่วมกับศจพ.อ.เมืองอุทัยธานี มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ นางรุ่งทิพย์ ตั้งสินชัย บ้านกลางเขา เลขที่ 157 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนขวาง...