เลือกหน้า
สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี นางจิตรลดา นวมทอง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ยากไร้ ราย นางสนั่น สีสุก...
กิ่งกาชาดอำเภอเวียงสระ

กิ่งกาชาดอำเภอเวียงสระ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565นายเจริญศักดิ์ วงสุวรรณนายอำเภอเวียงสร นายกกิ่งกาชาดอำเภอเวียงสระ พร้อมด้วยนายสมชาย สมวงศ์ ปลัดอาวุโสนางประไพ กรายแก้ว พัฒนาการอำเภอเวียงสระลงพื้นที่ตำบลทุ่งหลวง ในการขับเคลื่อนชุมชนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนำโดย กำนันไพรินทร์ แก้วศรีมน...
อำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นางรัชชุมา  บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ออกเยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย บ้านของบุบฝา คำตัน บ้านเลขที่ 209 หมู่ 9 ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมือง...
พิษณุโลก

พิษณุโลก

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมพิธีเชิญมอบสิ่งของพระราชทานและเงินช่วยเหลือแก่ทายาทผู้ประสบอัคคีภัย ราย นายมิตร...
พัทลุง

พัทลุง

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565  นางมะลิ  วงศ์กระพันธุ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กรรมการสภากาชาด  ผู้แทนภาค 12  มอบหมายให้ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงปลัดอำเภอและเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอตะโหมด ร่วมกิจกรรม...