เลือกหน้า
เลย

เลย

วันที่ 27 มกราคม 2565 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายให้นางสาวิตรี หาญปรีชาสวัสดิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นางขนิษฐา พินิจพานิชย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีนครชัย แสงมณี นายอำเภอเชียงคาน...
ตราด

ตราด

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด คณะแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตราด และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด...
นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

วันที่ 31 มกราคม 2565 นางอนุรี วิศิษฏ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางจิระพา มากมณี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมบ้านแบบระบบออนไลน์นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อช่วยเหลือนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้...
กิ่งกาชาดอำเภอบ้านนาสาร

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านนาสาร

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 ดร.กัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์นายอำเภอบ้านนาสาร นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านนาสาร พร้อมด้วยปลัดอำเภอบ้านนาสารกรรมการฯ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านนาสารกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลควนศรี  ได้ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือให้กำลังใจแก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ราย นายอรุณ...
กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด

กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด

วันที่  31 มกราคม 2565 นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอแม่สอด นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด พร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไฟป่า “ไฟมาป่าหมดไป เราร่วมใจ ไม่เผาป่า” พร้อมมอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป...