เลือกหน้า
เชียงใหม่

เชียงใหม่

วันที่ 18 เมษายน 2565 ณ สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่าชาดจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสถานีกาชาดที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิต ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ให้กับผู้แทนอำเภอพร้าว จำนวน 1...
นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

วันที่ 28 มกราคม 2565 นางอนุรี วิศิษฏ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางจิระพา มากมณี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช นำเครื่องอุปโภคบริโภคมอบนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อช่วยเหลือนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้...
นครพนม

นครพนม

วันที่ 27 มกราคม 2565 นางกาญจนี  รุจนเสรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม มอบหมายให้นางศุทธิกานต์ วงศ์สถิตจิรกาล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม  ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงาน และนายอำเภอ ทุกอำเภอ ประจำเดือนมกราคม  2565 ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม...
นครพนม

นครพนม

วันที่ 26 มกราคม 2565 เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม โดยการบริหารงานของนางกาญจนี รุจนเสรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม  จัดกิจกรรม ” วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา ” สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  ตามนโยบายของสภากาชาดไทย...
พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 27 มกราคม 2565  นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ มอบให้นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์...