เลือกหน้า
เลย

เลย

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย , ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเลย , เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย  ร่วมพิธีมอบบ้านในโครงการสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ บ้านถ้ำมูล ม.4 ต.สามตม อ.ภูเรือ จ.เลย...
สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

วันที่ 6 มกราคม 2565 นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นางฐิติพร ศิริโกศล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ ณ ศาลาประชาคมสามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี...
กิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ

กิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ

วันที่ 5 มกราคม 2565นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วย นางแสงจันทร์ ใกล้ฝน รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ  กรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  อสม. และจิตอาสาพระราชทาน ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอวาริชภูมิ...
ภูเก็ต

ภูเก็ต

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต มอบถุงยังชีพ (ได้รับสนับสนุนจากบริษัท 5 สตาร์ มารีน จำกัด) ให้แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส...
ยะลา

ยะลา

วันที่ 6 มกราคม 2564 ผศ.ดร.ทิพยวรรณ นิลทยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมกับโรงพยาบาลยะลา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตตามโครงการ Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต (Plus One Blood Donation, More Blood More Live)  ณ...