เลือกหน้า
อ่างทอง

อ่างทอง

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ระดับน้ำสูงท่วมบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย จำนวน 468 ครัวเรือน...
สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

วันที่ 26 กันยายน 2564 นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์นายอำเภอเวียงสระ/นายกกิ่งกาชาดอำเภอเวียงสระมอบหมายให้คณะกรรมการฯ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเวียงสระลงพื้นที่มอบสิ่งของตามโครงการ “เวียงสระ ปันสุข”ให้แก่กลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่ ตำบลทุ่งหลวงหมู่ที่ 5 , 9 ,10 ,13...
ชลบุรี

ชลบุรี

วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ ลงพื้นที่เยี่ยมราษฎรผู้สูงอายุ ป่วยติดเตียง จำนวน 8 ราย ในเขตพื้นที่ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี...
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจ ให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่ตำบลหนองยาว อำเภอลาดยาว...
ชัยนาท

ชัยนาท

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นเขตที่อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท พร้อมทั้งมอบชุดธารน้ำใจ ยาสามัญประจำบ้าน ชุดสุขอนามัย ยาน้ำกัดเท้า แอลกอฮอล์เจล ให้แก่ประชาชน จำนวน 13 ครัวเรือน...