เลือกหน้า
ยะลา

ยะลา

วันที่ 10 กรกฏาคม 2564 นางมุกดา ยังอภัย ณ สงขลา นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ได้เปิดครัวกิ่งกาชาด ทำข้าวกล่องจำนวน 780 กล่อง เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน จากการปิดชุมชนเสี่ยงเหตุจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ม.3 และ ม.4...
้ร้อยเอ็ด

้ร้อยเอ็ด

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนางนิชรา พุทธรังษี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายนิมิต ปัทมเจริญ นายอำเภอจังหาร ปลัดอำเภอ นายกเทศมนตรีตำบลจังหาร กำนันตำบลจังหาร...
ลพบุรี

ลพบุรี

วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 นายชัย ภู่เจริญชัยวรรณ นายอำเภอหนองม่วง พร้อมด้วยนางสาวณัฎฐาณิชา เจริญสุข นายกกิ่งกาชาดอำเภอหนองม่วง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอหนองม่วง ลูกจ้างสภากาชาดไทย เจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอหนองม่วง ผู้ใหญ่บ้าน...
อุดรธานี

อุดรธานี

วันที่ 19 กรกฎาคม2564 คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่เยี่ยม ผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 3 ราย ในเขตพื้นที่ ตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือ เครื่องอุปโภคบริโภคและผ้าอ้อมผู้ใหญ่...
ลำพูน

ลำพูน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางศรีเนตร สมเปาจี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ลงพื้นที่มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่หญิงตั้งครรภ์และแม่เลี้ยงเดี่ยว ในพื้นที่ตำบลป่าซาง...