เลือกหน้า
สกลนคร

สกลนคร

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นางจันทรพรรณ  สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยกรรมการ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอวาริชภูมิ ดังนี้- เวลา 09.30 น. นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ ประธานฯ พร้อมด้วย นางจันทรพรรณ...
สกลนคร

สกลนคร

วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ มอบหมายให้นางแสงจันทร์ ใกล้ฝน รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ และกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ร่วมกับ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร โรงพยาบาลอำเภอกุดบาก ,ที่ทำการปกครองอำเภอกุดบาก ,...
สกลนคร

สกลนคร

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดฯ ร่วมกับสนง.พม.สค. ลงพื้นที่เยี่ยมผู้มีรายได้น้อย และด้อยโอกาสทางสังคม รายน.ส.อัมพร ตุ่มประสงต์ และครอบครัว...
สกลนคร

สกลนคร

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วย นางสุรางค์ วนะภูติ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ นางแสงจันทร์ ใกล้ฝน รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ และกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ร่วมกับ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร...
สกลนคร

สกลนคร

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นางจันทรพรรณ  สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยกรรมการ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอวาริชภูมิ ดังนี้- เวลา 09.00 น. ประชุมสรุปผลรายรับ รายจ่าย และผลการปฏิบัติงานในรอบไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม...