เลือกหน้า
นนทบุรี

นนทบุรี

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางไปรยาพร งามเปี่ยม ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดฯ ลงพื้นที่เยี่ยมแคมป์คนงานก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี นางสาววรรณี...
นนทบุรี

นนทบุรี

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นางไปรยาพร งามเปี่ยม ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดฯ ลงพื้นที่เยี่ยมแคมป์คนงานก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี นายวิทยา ชพานนท์...
นนทบุรี

นนทบุรี

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นางไปรยาพร งามเปี่ยม ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดฯ ลงพื้นที่เยี่ยมแคมป์คนงานก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี นายวิทยา ชพานนท์...
นนทบุรี

นนทบุรี

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางไปรยาพร งามเปี่ยม ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดฯ ลงพื้นที่เยี่ยมแคมป์คนงานก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี นายวิทยา ชพานนท์...
นนทบุรี

นนทบุรี

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางจิตรา ธนเดชากุล รองนายกเหล่ากาชาดฯ นางพิกุล ผลบุญ นางไปรยาพร งามเปี่ยม ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดฯ...