เลือกหน้า
พัทลุง

พัทลุง

วันที่  26  พฤศจิกายน  2563 นางมะลิ  วงศ์กระพันธุ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรม “วันกาชาด บรรเทาทุกข์  บำรุงสุข  ปวงประชา” สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยการเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไป มาจากครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ....
พะเยา

พะเยา

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นางฐิฐา เชียงวงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย ที่ปรึกษา คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา กิ่งกาชาดอำเภอดอกคำใต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองหล่ม...
สุรินทร์

สุรินทร์

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับสถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ ส่วนราชการอำเภอจอมพระ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน...
แม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับนายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง และ นางวิลาวัณย์ คัดเชียงแสน นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง พร้อมด้วยคณะกาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน...
พิษณุโลก

พิษณุโลก

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และนางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายอำเภอชาติตระการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ยากไร้...