เลือกหน้า

ประชุมครั้งที่ 18 (11-12 ต.ค. 64) : สรุปประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้คู่มือสอนเสริมฯ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

2564-10-11-12-สรุปประชุมเชิงปฏิบัติการทดสอบคู่มือฯ-เพชรบุรีดาวน์โหลด

ประชุมครั้งที่ 17 (29 ก.ย. 64) : สรุปประเด็นรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายคณะทำงานวิชาการ

ระเบียบวาระการประชุมคณะทำงานทางวิชาการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทยในวันพุธ ที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น. ด้วยระบบประชุมทางไกล (Zoom)                                 ...

ประชุมครั้งที่ 16 (15 ก.ย. 64) : สรุปประเด็นรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายคณะทำงานวิชาการ

ระเบียบวาระการประชุมคณะทำงานทางวิชาการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทยในวันพุธ ที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น. ด้วยระบบประชุมทางไกล (Zoom)                                             ———————————- ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ1.1...