เลือกหน้า

ผลการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย เพื่อสนับสนุนนักเรียนเป้าหมายใน 76 จังหวัด ตามพันธกิจส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยมีกลุ่มนักเรียนเป้าหมายระดับ ป.1-ป.6 ที่ต้องเร่งรัดพัฒนา จำนวน 325,483 คน ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564

พิธีมอบเงินที่ได้รับบริจาคจากภาคเอกชนเพื่อสนับสนุน “ครูออกสอนและเยี่ยมนักเรียนช่วงปิดเทอม” ในพื้นที่จังหวัดตาก

พิธีมอบเงินเพื่อสนับสนุนครูออกสอนและเยี่ยมนักเรียนช่วงปิดเทอมดาวน์โหลด

บัญชีรายการหนังสือที่เกี่ยวข้องกับข้อสั่งการเหล่ากาชาดจังหวัด

กช.ว.2402-2564-ลงวันที่-28-พ.ค.-64ดาวน์โหลด บัญชีรายการหนังสือที่เกี่ยวข้องกับข้อสั่งการดาวน์โหลด กช.ว.6980-2563ดำเนินโครงการฯ50จว.ดาวน์โหลด สล.ว.2641-2563คัดกรองเด็กนักเรียนดาวน์โหลด สล.ว.2642-2563รับสมัครครูอาสาสอนดาวน์โหลด สล.ว.2984-2563เปลี่ยนหมวดงบประมาณดาวน์โหลด...