เลือกหน้า
ขอนแก่น

ขอนแก่น

วันที่ 30 กันยายน 2564) ณ บ้านชีท่าวังเวิน ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายพันธ์เทพ  เสาโกศล ปลัดจังหวัด/เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด ประธานในพิธี พร้อมด้วย...
ขอนแก่น

ขอนแก่น

วันที่ 2 ตุลาคม 2564) ณ ตำบลโคกโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย  จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางสิริพร จังตระกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น, ที่ปรึกษากรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด...
ขอนแก่น

ขอนแก่น

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ณ ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางสิริพร จังตระกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น, ที่ปรึกษากรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมกับอำเภอชนบท...
ขอนแก่น

ขอนแก่น

วันที่ 28 กันยายน 2564 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธี พร้อมด้วย นางชะตา  ธุลีจันทร์...
ขอนแก่น

ขอนแก่น

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 นายประจักร์ ไชยกิจ นายอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยนางมนฤดี ไชยกิจ นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไผ่ และ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านไผ่...