เลือกหน้า

การเทียบตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2559

การเทียบตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานของเหล่าและกิ่งในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินไปปฏิบัติงานดาวน์โหลด...

คู่มือและระเบียบสภากาชาดไทยของเหล่ากาชาดจังหวัด ฉบับสมบูรณ์ พ.ศ. 2558

1_คู่มือปฏิบัติงานงบประมาณการเงินและการบัญชี-2558-ฉบับสมบูรณ์ดาวน์โหลด 2_ระเบียบงบประมาณการเงินและบัญชี-2558-ฉบับสมบูรณ์ดาวน์โหลด...

ระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณ การเงินและการบัญชี ระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของเหล่ากาชาดจังหวัด และคู่มือปฏิบัติงานงบประมาณ การเงิน และการบัญชีของเหล่ากาชาดจังหวัด

หนังสือขอส่งระเบียบสภากาชาดไทย-ว่าด้วย-วิธีการงบประมาณ-การเงินและการบัญชีดาวน์โหลด 1_คู่มือปฏิบัติงานงบประมาณการเงินและการบัญชีดาวน์โหลด 2_ระเบียบงบประมาณการเงินและบัญชี-2558ดาวน์โหลด...