จังหวัดเชียงใหม่ 2556

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ รายงานผลกิจกรรมในรอบ 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - เดือนสิงหาคม 2556