15/02/2019 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดหาและส่งเสริมผู้บริจาคโลหิตระดับจังหวัดเพิ่่มเติม
14/02/2019 คู่มือการทำงานตามพันธสัญญา (MOU) ของกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด (กุมภาพันธ์ 2562)
14/02/2019 เอกสารการบรรยาย โครงการ “การขับเคลื่อนงานของกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตามพันธสัญญา (MOU)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
31/01/2019 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการ โครงการ " การขับเคลื่อนงานของกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตามพันธสัญญา " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
30/01/2019 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดงานวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 126 ปี
30/01/2019 ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ชั่วคราว ประจำสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
29/01/2019 คำภาษาอังกฤษใช้กับเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ
28/01/2019 ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่ชั่วคราว ประจำสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด