03/10/2019 การจัดทำงบการเงินประจำปี 2562 (กิ่งกาชาดอำเภอ)
02/10/2019 การจัดทำงบการเงินประจำปี 2562 (เหล่ากาชาดจังหวัด)
25/09/2019 แผนการดำเนินงานการรับสมัครคนพิการเข้าปฏิบัติงานประจำเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอประจำปี พ.ศ.2563
24/09/2019 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด
24/09/2019 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค (ถุงยังชีพ)
19/09/2019 การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รับพระราชทานโล่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563
09/09/2019 ประกาศเผยแพร่ประกวดราคาเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องพัสดุของเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง
30/08/2019 การสอบราคาจัดซื้อเครื่องควบคุมให้สารละลายอัตโนมัติ (Infution pump)