เลือกหน้า
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นางดนิตา สมจิตต์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางนาตยา บารมี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมมอบรถยนต์ (ตู้) ของเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ให้กับ กิ่งกาชาดอำเภอวังทอง หมายเลขทะเบียน นข – 8062 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามพันธกิจของสภากาชาดไทย ในการออกใช้ความช่วยเหลือ ด้านบรรเทาทุกข์ ด้านการรับจาคบริโลหิต และช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ ฯลฯ โดยมี นายหัฎฐะพล เมฆอาภา นายอำเภอวังทอง / นายกกิ่งอำเภอวังทอง พร้อมทั้ง คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวังทอง ร่วมรับมอบรถยนต์ (ตู้) ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก.