จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 11.30 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดฝึกอบรม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างนวัตกรรมการผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำตามมาตรฐาน GAP และมาตรฐานอินทรีย์สู่การแปรรูปและสร้างมูลค่า
เพิ่มกลุ่มจังหวัดสนุก ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์โฮเทล อำเภอเมืองมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร