จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยรองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน จิตอาสา
พระราชทาน 904 วปร. ให้กับประชาชนทั่วไปผู้ลงทะเบียนเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในระหว่างวันที่ 3-25 เมษายน 2562
และผู้ลงทะเบียนในระหว่างวันที่ 15 – 20 กรกฎาคม 2562 โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดพิธี พร้อมด้วยหัวหน้า
ส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสาชาวจังหวัดมุกดาหารร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพียง ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร