เลือกหน้า

ประวัติการก่อตั้งสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด

 

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 306 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555 ให้ยกฐานะ สำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด ในสังกัดสำนักงานบริหาร
ขึ้นเป็น สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เป็นสำนักงานลำดับที่ 14 ของสภากาชาดไทย โดยแบ่งส่วนงานเป็น 1 ฝ่าย 2 กลุ่มงาน คือ
1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2) กลุ่มงานบริหารและประสานกิจการเหล่ากาชาด
3) กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

 

โดยมีผู้อำนวยการนับแต่ตั้งสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดถึงปัจจุบัน  2 ท่าน  ดังนี้

1. นายพระนาย สุวรรณรัฐ พ.ศ. 2557 – 2562
2. นายกฤษฎา บุญราช พ.ศ. 2563

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด มีหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานการดำเนินกิจการเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของงานเหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอในภูมิภาคให้สามารถสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทย

 

ยุทธศาสตร์

สภากาชาดไทย มียุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาและขยายบริการโลหิต ผลิตภัณฑ์จากพลาสมา และเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก

โดยสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ได้ปฏิบัติภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์สภากาชาดไทย
ในยุทธศาสตร์ ที่ 5 และเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ ปฏิบัติตาม ยุทธศาสตร์ ที่ 2 – 6