เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวัน​จันทร์​ที่​ 22 กรกฎาคม​ 2562 เวลา 10.00 น. นางปัทมา​ เอี่ยม​สุวรรณ​ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับอำเภอแม่แตง และกิ่งกาชาดอำเภอแม่แตง พร้อมผู้นำท้องที่ท้องถิ่น​ประจำตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง  ร่วมกันมอบบ้านแก่ผู้ยากไร้
ตามโครงการ​บ้านเทิดไท้องค์ราชัน​ ประจำ​ปี​ 2562 ตามพันธกิจ​การส่งเสริม​และ​พัฒนา​คุณภาพ​ชีวิต​ของเหล่า​กาชาด​จังหวัด​เชียงใหม่​ (หลังที่​ 5 ของปี

จังหวัดเชียงใหม่

กิ่งกาชาดอำเภอสันทราย

นางกิติยา ฮวกนิล นายกกิ่งกาชาดอำเภอสันทราย พร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสันทราย ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วย ผู้ยากไร้
และผู้พิการ ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2562 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และยังได้รับเงินบริจาคสมทบ
จากสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสันทราย เพื่อจัดซื้อถุงยังชีพให้กับผู้ป่วย ผู้ยากไร้ และผู้พิการ โดยแบ่งผู้ป่วย ผู้ยากไร้และผู้พิการ เป็นรายตำบล
จำนวน 20 ราย ดังนี้
1.ตำบลแม่แฝก 2 ราย
2.ตำบลแม่แฝกใหม่ 2 ราย
3.ตำบลหนองหาร 5 ราย
4.ตำบลป่าไผ่ 3 ราย
5.ตำบลหนองจ๊อม 4 ราย

กิ่งกาชาดอำเภอสันทราย

กิ่งกาชาดอำเภอแม่ริม

เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 วันนี้ นางอำไพพรรณ ทับทอง นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่ริมและคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอแม่ริม
ออกเดินทางไปเยี่ยม ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ ตำบล ห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

กิ่งกาชาดอำเภอแม่ริม

จังหวัด​เชียงใหม่

เมื่อวันพฤหัสบ​ดี​ที่​ 13​ มิถุนายน​ 2562​ เวลา 09.30 น. กรรมการ​และ​สมาชิก​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​เชียงใหม่ ร่วม​กิจกรรม​โครงการผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนวัดห้วยทราย
ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่​ ในโอกาสนี้ เหล่ากาชาด​จังหวัด​เชียงใหม่ได้มอบถุงยังชีพ​ จำนวน​ 200​ ชุด​ และมอบแว่นตามตามโครงการ​
แว่นสายตาผู้สูงอายุ​ จำนวน​ 200 ราย

จังหวัด​เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562  ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย เป็นประธาน พร้อมด้วย นายพระนาย สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการ
เหล่ากาชาด นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์  ผู้อำนวยการสำนักงานคลัง  สภากาชาดไทย ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ  ร่วมกล่าวต้อนรับและปล่อยตัวนักวิ่ง โครงการวิ่ง

จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายกเหล่ากาชาดได้กรุณามอบเงินและสิ่งของพระราชทาน
แก่ผู้ประสบอัคคีภัยจำนวน 1 ราย อยู่บ้านเลขที่ ๒๔๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลหางดงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ และหลังจากเสร็จพิธีคณะสมาชิกกิ่งกาชาด
ได้ออกเยี่ยมมอบสิ่งของให้กับผู้ได้รับผลกระทบอัคคีภัย และผู้ป่วยติดเตียงจำนวน ๖ ราย

จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่
มอบถุงยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังอำเภอแม่วาง จำนวน 200 ราย และมอบจักรยานแก่นักเรียนผู้ด้อยโอกาสอีก จำนวน 5 ราย ตามโครงการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดพบปะประชาชนฯ ณ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่
และกิ่งกาขาดอำเภอสารภี ออกเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภคและเงินช่วยเหลือ จำนวน 10,000 บาท แก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัย
รายนางสาวต้อย ใจซื่อ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น.  เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภออมก๋อย โรงเรียนบ้านยางเปาและส่วนราชการ
จัดอบรมโครงการ “ พัฒนาเยาวชน และจิตอาสา อาสาสมัคร สภากาชาดไทย ประจำปี 2560 ” โดยวิทยากรจากเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่และวิทยากร
จิตอาสาในพื้นที่ซึ่งผ่านการอบรมฯ เมื่อห้วงเดือน ม.ค.60 นำความรู้และสร้างจิตสำนึกความเป็นจิตอาสามาถ่ายทอดแก่นักเรียนสังกัดโรงเรียนบ้านยางเปา
รวมทั้งจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย เพื่อสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการ

จังหวัดเชียงใหม่
Syndicate content