เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายกเหล่ากาชาดได้กรุณามอบเงินและสิ่งของพระราชทาน
แก่ผู้ประสบอัคคีภัยจำนวน 1 ราย อยู่บ้านเลขที่ ๒๔๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลหางดงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ และหลังจากเสร็จพิธีคณะสมาชิกกิ่งกาชาด
ได้ออกเยี่ยมมอบสิ่งของให้กับผู้ได้รับผลกระทบอัคคีภัย และผู้ป่วยติดเตียงจำนวน ๖ ราย

จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่
มอบถุงยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังอำเภอแม่วาง จำนวน 200 ราย และมอบจักรยานแก่นักเรียนผู้ด้อยโอกาสอีก จำนวน 5 ราย ตามโครงการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดพบปะประชาชนฯ ณ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่
และกิ่งกาขาดอำเภอสารภี ออกเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภคและเงินช่วยเหลือ จำนวน 10,000 บาท แก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัย
รายนางสาวต้อย ใจซื่อ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น.  เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภออมก๋อย โรงเรียนบ้านยางเปาและส่วนราชการ
จัดอบรมโครงการ “ พัฒนาเยาวชน และจิตอาสา อาสาสมัคร สภากาชาดไทย ประจำปี 2560 ” โดยวิทยากรจากเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่และวิทยากร
จิตอาสาในพื้นที่ซึ่งผ่านการอบรมฯ เมื่อห้วงเดือน ม.ค.60 นำความรู้และสร้างจิตสำนึกความเป็นจิตอาสามาถ่ายทอดแก่นักเรียนสังกัดโรงเรียนบ้านยางเปา
รวมทั้งจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย เพื่อสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการ

จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 12.00 น. นางมลสุดา  ชำนิประศาสน์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายศรัณยู มีทองคำ
นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นางรุ่งระวี มีทองคำ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และนางสาวราณี วงศ์ประจวบลาภ พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ออกเยี่ยมบ้าน ให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภคและเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหา
การถูกขับไล่ที่ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ รายครอบครัว นางสาวณัฐพร เพ็งพงศา

จังหวัดเชียงใหม่

กิ่งกาชาดอำเภออมก๋อย

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 อบต.แม่ตื่น ร่วมกับอำเภออมก๋อย และ ชมส.4 ได้ร่วมเยี่ยมเป็นกำลังใจและมอบของช่วยเหลือ ได้แก่ เสื้อผ้า
ผ้าห่ม  หมอนเครื่องใช้ในครัวเรือน ยาสามัญประจำบ้าน ข้าวสารจำนวน 50 กิโล  และเงินช่วยเหลือจากกิ่งกาชาดอำเภออมก๋อย จำนวน 2,000 บาท
ให้นายพะดา สถิรกุลพงษ์ บ้านเลขที่ 36/2 ม.12 บ้านใหมทอง (มีผู้อาศัยทั้งหมด 5 คน) ซึ่งบ้านถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายทั้งหลัง เงินสดจำนวน
5,000 บาท หมูตาย จำนวน 1 ตัว ไก่ตาย จำนวน 20 ตัว ข้าวเปลือกจำนวน 4 กระสอบ ข้าวสารจำนวน 4 ถัง และต้นกาแฟบริเวณใกล้เคียงอีก 35 ต้น

เยี่ยมกิ่งกาชาดอำเภอเวียงชัย

<p><span styleเมื่อวันจันทร์ที่  8  มกราคม 2560 นายพระนาย สุวรรณรัฐ  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
และนางทิพวิภา สุวรรณรัฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมกิ่งกาชาด
อำเภอเวียงชัยเพื่อรับทราบปัญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์  ความรู้  ความเข้าใจในนโยบายและทิศทางการทำงานของกิ่งกาชาดอำเภอ
และชื่นชมในความเข้มแข็ง สามัคคีของกิ่งกาชาดอำเภอเวียงชัยในการปฏิบัติงานตามพันธกิจของสภากาชาดไทย

เยี่ยมกิ่งกาชาดอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2560 นายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด และนางทิพวิภา สุวรรณรัฐ
รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมกิ่งกาชาดอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
เพื่อรับทราบ ปัญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจในนโยบายและทิศทางการทำงานของกิ่งกาชาดอำเภอ และชื่นชม
ในความเข้มแข็ง สามัคคีของกิ่งกาชาดอำเภอเวียงเชียงรุ้งในการปฏิบัติงานตามพันธกิจของสภากาชาดไทย

เยี่ยมกิ่งกาชาดอำเภออมก๋อย

วันที่ 27 ธ.ค. 2559 เวลา 07.00 น นายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย,
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารชายแดนใต้ (ผอ.ศอ.บต.) และนายอำเภออมก๋อย พร้อมด้วยนางทิพวิภา สุวรรณรัฐ รักษาการรองผู้อำนวยการ
สำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภออมก๋อยที่ปรับปรุงใหม่ ในปี 2559
เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของกิ่งกาชาดอำเภออมก๋อยตามภารกิจของสภากาชาดไทยในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร และติดตามชีวิตความเป็นอยู่

เยี่ยมกิ่งกาชาดอำเภอหางดง

วันที่ 24 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 น. ท่านพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย
พร้อมด้วยคุณทิพวิภา กัมปนาทแสนยากร ที่ปรึกษากิจการเหล่ากาชาดและรักษาการรองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
และคณะเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ได้เยี่ยมพบปะสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอหางดง เพื่อมอบหมายนโยบายการทำงาน และสร้างขวัญและกำลังใจ
ในการทำงานให้กับสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอ ณ ห้องประชุมบ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

Syndicate content