เลือกหน้า
วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน โดยนางเหมือนใจ วงศ์ใหญ่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบหมายให้กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานเหล่ากาชาด และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ร่วมตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทานมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) จำนวน ๒ คน ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนตาลชุมพิทยาคม
รายนามดังนี้
๑. นางสาวกัลยาวดี ปัญญะ ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๒. นายวัชรกันต์ ยอดคำตัน ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
โดยร่วมด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน พัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ เจ้าหน้าที่อำเภอเวียงสา คณะครูโรงเรียนตาลชุมวิทยาคม สาธารณสุขอำเภอ และผู้นำท้องที่ ผู้บริหารท้องถิ่น ณ บ้านพักของนักเรียน
การตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทาน (ม.ท.ศ.) ในครั้งนี้ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ความประพฤติและการใช้จ่ายเงินทุนพระราชทานฯ รวมทั้งความเป็นอยู่ ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อการเรียนและการใช้ชีวิตของนักเรียน