เลือกหน้า
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 นางสินีนาฏ ทองสุข นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางนันทพร ศรศรีวิชัย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัด กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ร่วมลงพื้นที่สำรวจผู้ป่วยและนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ด้อยโอกาส ได้มอบถุงยังชีพให้แก่ครอบครัว 5 ครัวเรือน จำนวน 5 ชุด และเงินช่วยเหลือครอบครัวละ 1,000 บาท ณ ตำบลบุ่งค้า ตำบลโคกสำราญ และตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร