เลือกหน้า

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นางรัติยา พัฒกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชนำเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินสด จำนวน ๑,๐๐๐ บาท มอบผู้สูงอายุ ๑๐๐ ปีขึ้น จำนวน ๑๑ ราย ดังนี้
๑. นายนวล รอดภัย อยู่บ้านเลขที่ ๒๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลรามแก้ว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒ .นางสาวหนูราย หนูทอง อยู่บ้านเลขที่ ๓๖ ต.หน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. นายจีน พริกเรี่ยว อยู่บ้านเลขที่ ๑๑๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔. นางคลี่ ทองศรี อยู่บ้านเลขที่ ๔๒ หมู่ที่ ๒ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
๕. นางอั้น เพ็ชรศรี อยู่บ้านเลขที่ ๗๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
๖. นางสาวพา สุดพุ่ม อยู่บ้านที่ ๑๔๐ ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
๗. นางพั้ว กลับทับลังค์ อยู่บ้านเลขที่ ๑๐๙ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
๘. นางกลั่น ปานทองแก้ว อยู่บ้านเลขที่๑๙/๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
๙. นางเพียร จำรัสฉาย อยู่บ้านเลขที่ ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๐. นางพลอยเนี่ยว เรืองแสง อยู่บ้านเลขที่ ๒๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านราม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๑. นางจี้ คงหนอน อยู่บ้านเลขที่ ๔๙ หมู่ที่ ๖ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช