เลือกหน้า
วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นางสินีนาฏ ทองสุข นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานอาสาสมัครสภากาชาดไทย ประจำอำเภอเมืองยโสธร นำถุงยังชีพของสภากาชาดไทย ไปมอบให้ผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่อำเภอเมืองยโสธร จำนวน 14 ครัวเรือน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้ประสบเหตุดังกล่าว ( เหตุเกิด มื่อวันที่ 7 พ.ค. 67 ) โดยมี สมาชิกศูนย์ประสานงาน อาสาสมัครสภากาชาดไทย ประจำอำเภอเมืองยโสธร ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง สมาชิกเหล่ากาชาดฯ สมาชิก อส.อ.เมืองยโสธร 1 ร่วมกับสัสดีอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาลตำบลสำราญ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ ณ พื้นที่ตำบลนาสะไมย์ ตำบลค้อเหนือ และตำบลหนองเรือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร