เลือกหน้า
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 นางสินีนาฏ ทองสุข นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางวิชชุฎา เข็มเพชร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมกรรมการและที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ร่วมลงพื้นที่สำรวจผู้ป่วยและนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ด้อยโอกาส ได้มอบถุงยังชีพให้แก่ครอบครัวเด็กหญิงสิริวิมล ล้ำจุมจัง จำนวน 1 ชุด และเงินช่วยเหลือครอบครัวละ 1,000 บาท
ณ บ้านหนองบาก ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร