เลือกหน้า

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นางสาวรัตติยา ทับทิมศรี รองประธานกรรมการ ฯ และคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่อำเภอหนองบัว อำเภอชุมแสง อำเภอเก้าเลี้ยว และอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เจริญพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 จำนวน 8 ราย โดยคณะกรรมการฯ จะตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ให้เป็นผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ตามคุณสมบัติและแนวทางหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อดำเนินการก่อสร้างหรือซ่อมแซมบ้านให้กับ ผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2566 ต่อไป ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดฯได้มอบ เครื่องอุปโภค บริโภค รายละ 1 ชุด พร้อมน้ำดื่ม รายละ 1 แพ็ค เพื่อเป็นเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป