เลือกหน้า

วันที่ 15 กันยายน 2565 นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นางวาทิณี โฆษาศิวิไลซ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ นางเฉลิมศรี บุญมาก รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ นางคำหมุน ยอดเทพ รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ร่วมด้วยกรรมการและสมาชิกกาชาดอำเภอเมืองบึงกาฬ นายธีระพล ขุนพานเพิงนายอำเภอเมืองบึงกาฬ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโนนสว่าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ร่วมพิธีมอบบ้านตาม “โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ในจังหวัดบึงกาฬ จากเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ราย นายกำแพง พรมประสิทธิ์ ณ บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 6 บ้านหนองดินดำ ตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณจากเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ อำเภอละ 50,000 บาท พร้อมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ
โดยมี นางวาทิณี โฆษาศิวิไลซ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานในพิธีมอบบ้านในครั้งนี้

Shares