เลือกหน้า

ให้การสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎร ที่ประสบความทุกข์ยากเดือนร้อน และผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดาร ตลอดทั้งในท้องที่ทั่วไปและในชุมชนตามความจำเป็น

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

วันที่ 30 เมษายน 2564 นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวกิตติยา จึงรุ่งเจริญกิจ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นางพวงพยอม ศรีสันต์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี กรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี...

อ่านเพิ่มเติม
นครราชสีมา

นครราชสีมา

วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมปรุงอาหาร และรับการสนับสนุนอาหารปรุงสุกจาก- ครัวเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา...

อ่านเพิ่มเติม
ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

 วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 นางมัลลิกา  พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ  มอบหมายให้นางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายนพ พงศ์ผลาดิสัย เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ นำบุคลากร เจ้าหน้าที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ...

อ่านเพิ่มเติม
นครราชสีมา

นครราชสีมา

วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมปรุงอาหาร และรับการสนับสนุนอาหารปรุงสุกจาก- ครัวเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา...

อ่านเพิ่มเติม
เลย

เลย

วันที่ 29 เมษายน 2564 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นางสาวิตรี  หาญปรีชาสวัสดิ์  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย  มอบถุงยังชีพธารน้ำใจผ่าวิกฤตโควิด - 19 ให้แก่...

อ่านเพิ่มเติม
นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสถานีกาชาดสิรินธรจัดทำอาหารปรุงสุกเพื่อมอบให้กับผู้กักตัวที่ยากไร้ จำนวน 500 กล่อง ณ พื้นที่อำเภอร่อนพิบูลย์...

อ่านเพิ่มเติม
เลย

เลย

วันที่ 8 เมษายน 2564 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย  พร้อมด้วยนางบุษดี สุวรรณรัตน์ นางขนิษฐา พินิจพานิชย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย กรรมการ และที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับหน่วยงานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย...

อ่านเพิ่มเติม
ตราด

ตราด

วันที่ 30 เมษายน 2564 นางสรินยา ประกอบผล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด พร้อมด้วยนางศุภากร โกศลเศรษฐ์ และนางเฉลิมศรี กือเจริญ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ออกเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียงยากไร้ ในพื้นที่อำเภอเมืองตราด จำนวน 2 ราย...

อ่านเพิ่มเติม
ตราด

ตราด

วันที่ 30 เมษายน 2564 นางสรินยา ประกอบผล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด มอบหมายให้ นางสาวณีรนุช อธิอุดมผล กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตราด นางสมนึก จันเดิม สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด นำอาหาร เครื่องดื่ม และผลไม้...

อ่านเพิ่มเติม