เลือกหน้า

โครงการประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร 9.30 น.นางทิพวิภา สุวรรณรัฐ ที่ปรึกษากิจการเหล่ากาชาดจังหวัด สภากาชาดไทย และรักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดปฐมนิเทศนายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่รับตำแหน่งใหม่ จำนวน 24 ท่าน...

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM)

     ตามแผนปฏิบัติการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กำหนดให้มีงานพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรของสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กอปรกับฝ่ายบริหารความเสี่ยง สำนักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน...

การผลิตและแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 โดยเหล่ากาชาดจังหวัด 76 จังหวัด

สรุปผลการดำเนินงาน   การผลิตหน้ากากอนามัย 9,180,142 จำนวนชิ้น   แจกจ่ายให้ประชาชน 7,615,895 ราย     ข้อมูลสรุปตั้งแต่ วันที่ 2 มีนาคม – 22 ตุลาคม 2563 การดำเนินงาน นายกฤษฎา บุญราชผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด 29 มกราคม...