เลือกหน้า

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ปลัดอำเภอเมืองอ่างทอง และเจ้าหน้าที่กอ.รมน.อท. ลงเยี่ยม และสร้างกำลังใจให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน อำเภอเมืองฯ จังหวัดอ่างทอง รวมทั้งสำรวจกลุ่มนักเรียนซึ่งมีปัญหาด้านการใช้ภาษาไทย (การอ่าน-เขียน)     ทั้งนี้ พบว่านักเรียนทุกคนมีความสามารถอ่านออก-เขียนได้ เป็นไปตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การดูแลเอาใจใส่จากผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน