เลือกหน้า

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร


9.30 น.

นางทิพวิภา สุวรรณรัฐ ที่ปรึกษากิจการเหล่ากาชาดจังหวัด สภากาชาดไทย และรักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด

ปฐมนิเทศนายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่รับตำแหน่งใหม่ จำนวน 24 ท่าน และเสริมสร้างแรงบันดาลใจเพื่อการขับเคลื่อนการทำงานเหล่ากาชาดจังหวัด

นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ กล่าวรายงาน โดย นายกฤษฎา บุญราช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด และมอบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดที่มีผลงานการรณรงค์การจัดหาดวงตาและบันทึกข้อมูลครบมอบคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานแล้ว แต่สภาพดี ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อมอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม

10.30 น.
11.00 น.

นายกฤษฎา บุญราช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด

มอบนโยบายสภากาชาดไทยสู่เหล่ากาชาดจังหวัด กับหัวข้อ “หัวใจสำคัญของการบริหารงานเหล่ากาชาดจังหวัดให้ประสบความสำเร็จ”

นายอนุวัฒน์ จงยินดี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ สภากาชาดไทย

บรรยายในหัวข้อ แนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านการเงินการบัญชีของเหล่ากาชาดจังหวัด และประเด็นที่พบจากการตรวจสอบ

13.00 น.
14.45 น.

นางทิพวิภา สุวรรณรัฐ ที่ปรึกษากิจการเหล่ากาชาดจังหวัด
และรักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด

บรรยายในหัวข้อ “แนวทางปฏิบัติของนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564”

นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด

บรรยายในหัวข้อ “การดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร” และถาม/ตอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

15.30 น.

ภาพกิจกรรม
ไฟล์เอกสารประกอบการบรรยาย