เลือกหน้า
🔹สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เร่งรัดส่งถุงยังชีพการศึกษา เสริมปัญญาเยาวชนให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัด เพื่อมอบให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร 🔹
🔸 วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายกฤษฎา บุญราช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ได้มอบให้นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เป็นผู้แทนสภากาชาดไทยส่งมอบถุงยังชีพการศึกษา เสริมปัญญาเยาวชน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ให้กับนายพิษณุ ตรงคง หัวหน้าไปรษณีย์พื้นที่ 7 และนายประเสริฐ สุดขุนเณร หัวหน้าไปรษณีย์ลาดพร้าว เป็นผู้แทนบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในการขนส่งถุงยังชีพจำนวน 7,500 ชุด ไปยังสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเป้าหมายทั่วประเทศ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
🔸 ในการขนส่งถุงยังชีพฯ ดังกล่าว นายกเหล่ากาชาดจังหวัด จะส่งมอบให้กับนักเรียน ป.1-ป.6 และเด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจนได้ใช้แบบเรียนที่เป็นแบบฝึกหัดในถุงยังชีพฯ พัฒนาทักษะและฝึกฝนทางด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย หลังเลิกเรียนและเมื่ออยู่ที่บ้าน ซึ่งจะเป็นการพัฒนาให้การอ่านและการเขียนภาษาไทยให้เกิดความต่อเนื่อง โดยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่เป็นกลไกสำคัญของสภากาชาดไทยจะได้ติดตามสนับสนุนช่วยเหลือการใช้ประโยชน์จากถุงยังชีพฯ ให้เกิดความต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษาที่ 2/2564 นี้
🔸 นอกจากนี้ สภากาชาดไทยยังได้รับการอนุเคราะห์จากองค์การค้าคุรุสภาฯ โดยนายอดุลย์ บุสสา ผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. และ นายภกร รงค์นพรัตน์ รองผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. มอบหนังสือแบบเรียนการฝึกฝนการอ่านและการเขียนภาษาไทย เพิ่มเติมให้จำนวน 15,000 เล่ม เพื่อบรรจุลงในถุงยังชีพฯ ในครั้งนี้ด้วย