เลือกหน้า

     ตามแผนปฏิบัติการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กำหนดให้มีงานพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรของสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กอปรกับฝ่ายบริหารความเสี่ยง สำนักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มีการคัดเลือกบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมของสำนักบริหารความเสี่ยงเป็น Risk Champions ของแต่ละสำนักงาน เพื่อนำผลการฝึกอบรมไปถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงแก่บุคลากรในหน่วยงานของตนเอง  

     สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดเห็นความจำเป็นดังกล่าว จึงได้กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) ขึ้น เมื่อวันที่ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมจุมภฏ 1 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เพื่อปูพื้นฐานให้บุคลากรเกิดการรับรู้ มีความตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์กร และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับของสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดทั้งส่วนกลางสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นระบบ